Home

Welkom

Mijn naam is Tiny Uildriks
 Ik ben Medisch Pedicure

Naast mijn werk als medisch pedicure heb ik werkervaring als apothekers- assistente en ben ik drogist.

Praktijkadres:

Borgerbrink 68,  7812 NE Emmen.

Tel.nr.:    0591-646430

Momenteel is er geen ruimte meer voor nieuwe Cliënten !

De praktijk is gevestigd op de begane grond, en is rolstoel toegankelijk. Tevens is er voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabijheid.

Ook voor uw halfjaarlijkse of jaarlijkse voetbehandeling!
Ik behandel zowel jongere als oudere cliënten.
IMG_1460
IMG_1451
Wie is Medisch Pedicure:

De Medisch Pedicure (MBO+niveau) is breed opgeleid. Ik kan alle zogeheten Risicovoeten behandelen, deze kunnen o.a. ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Ik behandel zowel jongere als oudere cliënten.

Daarbij heb ik uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van Orthesiologie, Nagelregulatie en -reparatie en Anti-druktechnieken. Daarmee vergroot ik de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek.

Ik werk volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar een (behandelend) arts. Als Medisch Pedicure werk ik op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteitsbewaking:

Ik ben geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Daarmee voldoe ik aan onderstaande kwaliteitsnormen.

 • het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu
 • het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence based Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen
 • het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen
Erkenning:

Als Medisch Pedicure wordt ik erkend als volwaardig zorgverlener zodat bepaalde doelgroepen op medische gronden geheel of gedeeltelijk vergoedingen krijgen van de zorgverzekeraar. Informeer voor vergoedingen altijd uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis.

Garantie:

Niet tevreden of een klacht? Ik stel het op prijs dat dit aan mij kenbaar wordt gemaakt binnen één week (7 dagen). Ik kan dan proberen dit naar tevredenheid op te lossen. Zie: Wet Wkkgz op www.provoet.nl

Uw gegevens worden door mij in een computersysteem voor pedicures digitaal vastgelegd.

Privacy Policy:

Medisch Pedicure Praktijk Emmen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Praktijk Emmen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Medisch Pedicure Praktijk Emmen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Medisch Pedicure Praktijk Emmen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Praktijk Emmen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN nummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Overlijdensdatum;

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk Emmen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verstrekken van gegevens n.a.v. de behandeling
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Medisch Pedicure Praktijk Emmen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Medisch Pedicure Praktijk Emmen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Medisch Pedicure Praktijk Emmen

Borgerbrink 68

7812 NE

Emmen

telefoonnummer: 0591-646430

e-mail: info@pedicure–emmen.nl

 

ProVoet_Logoaangepast
LOGO_geschillencommissie_klaangepast
logo_procertcontour